Dobré vedieť

Táto norma stanovuje požiadavky týkajúce sa materiálov a návrhu ochranných odevov
rozptylom elektrostatických nábojov za účelom zamedzenia zápalných výbojov.
Na to aby takýto ochranný odev však plnil svoj účel musí byť správne zapnutý a musí trvale
pokrývať všetky materiály nespĺňajúce normy počas normálneho používania vrátane ohýbaní
sa a pohybov. Tieto požiadavky môžu byť nedostatočné v prostredí obohatenom kyslíkom, po
tom čo sú zhodnotené riziká, môže dôjsť k situácií, že takýto ochranný odev s rozptylom
elektrostatických nábojov nie je dostatočný.
Ide o špecifikovanie materiálov a konštrukčné požiadavky pre tento druh ochranných
odevov, aby sa zabránilo vzniku iskier a náhodnému elektrickému šoku vznikajúcemu
akumuláciou elektrického náboja v tele, táto norma však nie je vhodná na ochranu proti
elektrickému napätiu v sieťach.
Samozrejme spolu s týmto ochranným odevov je potrebné použiť aj ochrannú antistatickú
obuv.